Waarom deelnemen?

Overtuig je werkgever/baas met deze motieven om deel te nemen aan Congres Navorming.

 • Ik ben preventieadviseur …
  • Boek II, Titel 4, Art. II.1.22 stelt dat alle preventieadviseurs het recht en de plicht hebben om zich bij te scholen, om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein.
   Deze verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs, ongeacht of het gaat om preventieadviseurs die een aanvullende vorming (niveau 1 of 2) hebben, dan wel om preventieadviseurs met basiskennis (die al dan niet een cursus basiskennis [niveau III] hebben gevolgd).
  • Een goede praktijk die sterk aanbevolen wordt vanuit de FOD WASO is jaarlijks 3 dagen bijscholing.
  • De preventieadviseur moet bovendien van zijn werkgever de toelating krijgen om alle nuttige contacten te onderhouden met gespecialiseerde instanties die in staat zijn hen de gewenste bijscholing te bezorgen.
 • Ik ben veiligheids- en gezondheidscoördinator TMB …
  • Art. 65 van het KB TMB (Boek III, titel 7) stelt dat het totaal aantal uren van de bijscholing ten minste 5 uur per jaar of 15 uur over een periode van drie jaar moet bedragen; deze bijscholing vormt een vereiste voor het verlengen van het certificaat.
  • Voor de andere coördinatoren is bijscholing noodzakelijk, maar is de duur ervan niet door de wetgever bepaald.
 • Ik ben milieucoördinator …
  • De milieucoördinator die zijn erkenning effectief gebruikt, moet elk kalenderjaar minstens 30 uur relevante bijscholing over milieuwetenschappen, milieutechnologie, milieurecht, enzovoort, door cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke volgen (VLAREL, art. 41 (erkende milieucoördinator) en titel II van het VLAREM, art. 4.1.9.1.2 (aangestelde milieucoördinator).
 • Ik ben HR-manager …
  • De vervlechting van de welzijnsdomeinen met de thematiek van het personeelsbeleid (re-integratie, opleiding, langer werken, psychosociale problematiek, …) maken dat we minstens op dezelfde golflengte moeten handelen.
 • Ik volg momenteel al een (langdurige) opleiding …
  • Verwijs naar de flexibele inschrijfmogelijkheden; zo kan je bv. alleen aan het belangrijke netwerk-gedeelte deelnemen op donderdag 23 mei: de plenaire sessie + diner.
  • Verwijs naar de verschillende markante info- en werksessies, die verder bouwen op de thema’s die je voorgeschoteld krijgt tijdens je huidige opleiding (én die best interessant kunnen zijn i.f.v. je eindwerk).
 • Andere redenen die in het verleden succesvol waren:
  • Ik word unieker door meer specialistische kennis, en ik ben op meer gebieden inzetbaar.
  • Tijdens de Navorming kom ik op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en codes van goede praktijken.
  • Ik wil groeien in mijn job; dit resulteert ook in een meerwaarde voor ons bedrijf.
  • Hoge kostprijs?
   • Ik geniet als (oud-)student van het Veiligheidsinstituut een vriendelijke korting van 10%!
   • Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO-portefeuille.
  • De Navorming staat voor één van de betere bijscholingsmomenten!
  • Ik vertrek al op woensdagavond: zo kan in nog meer (in)formeel netwerken !
  • Enz.