Programma

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

IS 1.1 - RA op niveau organisatie (VOLZET)
Ronny Maes

De wettelijke verplichting om een risicodossier op te stellen is voor de preventieadviseur - die de werkgever hierbij moet helpen - een helse opdracht. Al helemaal om te starten met een RA op niveau van de organisatie.

Meer info

IS 1.2 – Opmaken van een agressiebeleid
Luc Royens

Hoe kan je voor jouw organisatie een agressiebeleid opmaken dat kadert binnen het DRBS?

Meer info

IS 1.3 - RA en preventiemaatregelen lithium-ion batterijen
Michiel Wellens

Lithium-ion batterijen zijn tegenwoordig alomtegenwoordig in bedrijven, zowel op kantoor, in werkplaatsen als op bedrijfsterreinen. Van aanschaf en gebruik tot verwijdering moeten passende maatregelen worden genomen om dit proces in goede banen te leiden.

Meer info

IS 1.4 - Terug gaan werken doe je niet alleen
Nele Delbeke

We lichten toe hoe we bij AP steeds een duurzame werkhervatting voor ogen houden en hoe we onze collega's laagdrempelig en coachend benaderen.

Meer info

IS 1.5 - Meesterschap voor de PA (VOLZET)
Hanne Vermeiren

Wat maakt een preventieadviseur vandaag tot een goede? Waarin moet hij of zij uitblinken? Het VI onderzocht deze vraag bij preventieadviseurs en kwam tot 7 vaardigheden waarin een PA zijn meesterschap kan tonen.

Meer info

IS 1.6 -Opzetten beleid schokkende gebeurtenissen op het werk
Carlien Michiels

Tijdens deze sessie kom je te weten wat van een gebeurtenis een schokkende gebeurtenis maakt en krijg je zicht op de verschillende fases van een mogelijk verwerkingsproces. Uiteraard wordt hierbij aangegeven welke acties jij, maar ook de werkgever, de leidinggevenden, de collega’s en eventueel de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen nemen om de betrokken werknemers psychosociaal zo goed mogelijk te ondersteunen.

Meer info

IS 1.7 - Rol van de PA bij ioniserende straling (VOLZET)
John Botte

Naast een korte duiding van wat ioniserende straling is, focust deze infosessie enerzijds op industriële toepassingen zoals hoogtemetingen, diktemetingen, inspecties, etc en anderzijds op de verschillende actoren die een rol spelen bij deze thematiek, in het bijzonder de preventieadviseur.

Meer info

IS 1.8 - Positieve psychologie aan het werk
Lieve Walravens

Wat maakt mensen gelukkig? Positieve psychologie op het werk vertrekt vanuit wat goed loopt op de werkvloer en gaat na hoe we deze succesfactoren kunnen stimuleren en doen toenemen.

Meer info

IS 2.1 - Discriminatie, niet enkel een kwestie van kleur
Annick Alders

Een heldere toelichting aan de hand van de meest recente casussen uit de rechtspraak met aandacht voor het gevaar van groepsdenken en de neiging om de feiten te kleuren met emoties.

Meer info

IS 2.2 - Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij uitzendarbeid (VOLZET)
Chris Persyn

Uitzendarbeid zit nog steeds in de lift. Helaas blijkt de sector ook één van de koplopers wat de frequentiegraad betreft: die ligt 3,2 keer hoger dan die van de privésector in zijn totaliteit. Niet verwonderlijk dan ook dat er heel wat rechtspraak voorhanden is waarbij arbeidsongevallen met uitzendkrachten aanleiding geven tot strafvervolging.

Meer info

IS 2.3 - Training en vorming met impact
Gert Vanthournout

Organisaties investeren veel in de vorming en opleiding van werknemers, maar het resultaat is niet altijd zichtbaar op de werkvloer. Hoe zorgen we ervoor dat werknemers de transfer maken van wat ze leren tijdens een opleiding naar de job die ze uitvoeren?

Meer info

IS 2.4 - Veiligheidscultuur: aanpassen van gedrag én omgeving (VOLZET)
Karolien Van Nunen

Veiligheidscultuur wordt vaak gelijkgesteld met veilig of onveilig gedrag van werknemers. Gedrag is een belangrijk onderdeel van de veiligheidscultuur, maar zeker niet het enige.

Meer info

IS 2.5 - Opzetten van beleid vakbekwaamheid BA4/BA5 (VOLZET)
Bart De Wael

Elektriciteit is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, en zeker ook op de arbeidsplaats.

Meer info

IS 2.6 - Veilig en gezond werken met chemische agentia
Ignaas Crombez

In deze infosessie bespreken we het stappenplan voor het veilig en gezond werken met PMGE.

Meer info

IS 2.7 - Ontwerp-KB ergonomie op het werk en preventie van MSA
Valerie Vervliet en Yves De Groeve

Begin 2024 gaf de HRPBW een unaniem gunstig advies over een ontwerp-KB waarmee een algemeen wetgevend kader voor ergonomie op het werk en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) wordt ingevoegd in de Codex. De verwachting is dat het KB nog dit voorjaar in het staatsblad verschijnt.

Meer info

IS 2.8 - Biologische agentia: Codex en Vlarem (VOLZET)
Kathleen Anthonis

In deze sessie zal je meer te weten komen over wat voor beestjes biologische agentia zijn en welke potentiële gevaren ze met zich meebrengen.

Meer info

IS 3.1 - Respect op het werk: van theorie naar praktijk
Annick Alders

In deze sessie gaan we na hoe de welzijnswetgever en de rechtspraak omgaan met grensoverschrijdend gedrag, maar benoemen we ook factoren die aan de basis liggen van een grensoverschrijdend klimaat op het werk.

Meer info

IS 3.2 - Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij TMB (VOLZET)
Chris Persyn

Het aantal arbeidsongevallen in het bouwbedrijf mag dan sterk gedaald zijn, op basis van de frequentiegraad blijft de sector helaas een koploper. Het is wat sprokkelen om de vigerende regels terug te vinden, het doel om ze te incorporeren in de Codex werd nog steeds niet bereikt.

Meer info

IS 3.3 - Veilig fietsen naar het werk
Ivo Van Aken

Fietsen is niet alleen goed voor de conditie, maar heeft ook een positieve impact op het ziekteverzuim. Als we de voordelen van fietsen in de verf zetten, mogen we ook niet blind zijn voor de risico’s die het met zich meebrengt.

Meer info

IS 3.4 - Samenwerken met buurbedrijven
Karolien Van Nunen

In deze presentatie komen voorbeelden aan bod van samenwerking om gezamenlijk tot een hoger veiligheidsniveau te komen. Wat zijn drijfveren en hindernissen voor samenwerking tussen (buur)bedrijven, en wat zijn voorwaarden voor een kwaliteitsvolle samenwerking?

Meer info

IS 3.5 - Artsen betrokken bij welzijn op het werk
Godewina Mylle

Wat behelst de beleidsadviserende en ondersteunende rol van de preventieadviseur arbeidsarts? En wat met alle andere artsen die betrokken kunnen zijn bij tewerkstelling en re-integratie van werknemers?

Meer info

IS 3.6 - UPDATE: Evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie (VOLZET)
Ignaas Crombez

Welke raakvlakken zijn er tussen welzijnsbeleid en milieubeleid? Welke milieuwetgeving heeft invloed op het preventiebeleid? 

Meer info

IS 3.7 - UPDATE: Praktijkrichtlijn kantoorergonomie (VOLZET)
Stephan Tomlow

Wil je weten welke wijzigingen er werden aangebracht en welke stellingen deze keer aan bod komen? Je ontdekt het in deze infosessie.

Meer info

IS 3.8 - Risico's nieuwe technologie: cobots (VOLZET)
Floris Van Gramberen

Toelichting cobots en mogelijk verbonden risico's, advies mbt aankoop en indienststelling.

Meer info

IS 4.1 - Verticale ontwikkeling
Nele De Peuter

Verticale ontwikkeling is het proces waarbij je je mentale capaciteiten vergroot, het gaat over het transformeren van de manier waarop je denkt, wat invloed heeft op wat je doet en hoe je je gedraagt.

Meer info

IS 4.2 - Risico's nieuwe technologie: waterstof (VOLZET)
Bert Van Craenendonck

We lopen het risico onze fossiele brandstoffen volledig uit te putten en dit met een uitstoot waarmee we onze planeet al jarenlang zichtbaar schade berokkenen. Om beide problemen aan te pakken wordt er een veelbelovende oplossing onderzocht: waterstof als energiebron.

Meer info

IS 4.3 - Artificiële Intelligentie als copiloot voor de PA (VOLZET)
Frederik Marain en Michiel Wellens

In deze infosessie presenteren we op een laagdrempelige manier de mogelijkheden en risico's van AI, met voorbeelden van concrete toepassingen in het werk van de PA.

Meer info

IS 4.4 - RA op niveau individu: de oudere werknemer (VOLZET)
Liesbeth Aerts en Kristien Van Gompel

Door maatschappelijke evoluties komt een organisatie voor enkele belangrijke uitdagingen te staan. Langer werken is voor iedereen een gegeven, net zoals organisaties voortdurend veranderen en innoveren en er tegelijkertijd schaarste is op de arbeidsmarkt – ‘war for talent’. Dan is het meer dan ooit belangrijk om als organisatie te blijven investeren in menselijk kapitaal, in talentontwikkeling en in het voeren van een bewust retentiebeleid.

Meer info

IS 4.5 - Implementatie van PBM's via toolbox
Gwin Steenhoudt

Welke nieuwigheden i.v.m. PBM komen er op korte en middellange termijn aan?

Meer info

IS 4.6 - Oosterweel als hefboom voor duurzame mobiliteit
Candide De Bruyn

Met voorsprong het grootste en meest ambitieuze project dat Lantis in goede banen leidt, is de Oosterweelverbinding. Maar Lantis zorgt niet enkel voor betere infrastructuur. De firma werkt ook aan oplossingen voor duurzame verplaatsingen, tijdens én na de Oosterweelwerken.

Meer info

IS 4.7 - Werkbaar werk en de fysieke activiteitsparadox (VOLZET)
Stephan Tomlow

Zeker voor werknemers met fysieke beroepen is ergonomie onontbeerlijk om het werk werkbaar te maken.

Meer info

IS 4.8 - Bescherming tegen UV-straling
Lies Goovaerts

In 2021 kregen 49 065 mensen de diagnose huidkanker en naar verwachting zal dit cijfer verder stijgen de komende jaren. Deze huidkankers zijn voor een heel groot deel te voorkomen door je blootstelling aan uv-straling te beperken.

Meer info

Plenaire sessie
Toon De Belder en Stijn Minten

The Iceberg by T.O.M.

Meer info

Het avondeten is inbegrepen in de deelnameprijs van donderdag en donderdag + vrijdag.

Iedereen is welkom in de bar om verder te praten over … Consumpties ter plaatse (digitaal) af te rekenen.

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

WS 1.01 - Herwinnen van je focus op het werk
Annick Alders

Wat brengt (hyper)connectiviteit ons eigenlijk? Alvast niet enkel kommer en kwel, maar in elk geval wel efficiëntieverlies. En toch veroorzaakt alleen al de gedachte aan een afwezige smartphone een kleine paniekreactie. Hoe komt dat? En hoe moeten we ermee aan de slag om ons werk en onze organisatie zo performant mogelijk te houden?

Meer info

WS 1.02 - Evalueren en bijsturen van contractors (VOLZET)
Marc De Locht

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen en codes van goede praktijken uit met het accent op “evaluatie en bijsturing”. We bekijken daarbij zowel de rol van opdrachtgever als onderaannemer.

Meer info

WS 1.03 - De preventieadviseur mee aan de tekentafel zetten
Luc Royens

Hoe kan de preventieadviseur meer betrokken geraken tijdens de verschillende fasen van een bouwproject en wat is de meerwaarde om dit te doen van “idee tot indienststelling”?

Meer info

WS 1.04 - Voeren van een integraal PMGE-beleid
Ignaas Crombez

A.d.h.v. enkele cases en praktijkvoorbeelden analyseren en inventariseren we de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met PMGE. De focus ligt op de opslag van de producten, de veiligheid en gezondheid van de werknemers, de organisatie van het (intern) transport, het afvalbeheer, …

Meer info

WS 1.05 - Verticale ontwikkeling onder de loep nemen
Nele De Peuter

In deze werksessie ontdek je wat verticale ontwikkeling concreet inhoudt en wat het betekent om als mens te groeien.

Meer info

WS 1.06 - Opzetten van crisisorganisatie
Pieter Backx

In deze werksessie zetten we stappen om jouw theoretisch algemeen noodplan om te zetten naar de praktijk.

Meer info

WS 1.07 - Toepassen feitenboom
Tom Boydens

In deze actieve werksessie passen we de feitenboomanalyse toe op basis van enkele concrete cases.

Meer info

WS 1.08 - Inoefenen coachende vaardigheden voor de PA
Hanne Vermeiren

Als PA is het cruciaal om met anderen samen te werken om je welzijnsbeleid vorm te geven. Coachende vaardigheden als luisteren en verkennende vragen stellen, kunnen je hierbij helpen.

Meer info

WS 1.09 - Proeven van stressbeheersing via biorelaxatie
Mie Van Raemdonck

Stress beheersen via biorelaxatie is investeren in welbevinden en burn-out-preventie. Het biedt een waarborg op blijvend rendement, zowel op de werkvloer als daarbuiten.

Meer info

WS 1.10 - Tijd en welzijn winnen met goeie gewoonten
Werner De Vree

Hoe jij als persoon, als professional, als PA met tijd omgaat, heeft rechtstreekse impact op je welzijn (en -zeker gezien je voorbeeldfunctie- dat van anderen)! In deze werksessie zoomen we in op enkele verbazingwekkend makkelijke, breingerichte gewoonten die je daags nadien meteen in je eigen job én in je bedrijf kan (laten) toepassen!

Meer info

WS 1.11 - Opstellen KPI’s voor werking CPBW/BOC
Roger De Gruyter en Ronny Maes

In deze werksessie staan we stil bij de voorbije werking én zoeken we actief naar indicatoren die de resultaatsgerichte werking van het CPBW/BOC (kunnen) versterken.

Meer info

WS 1.12 - Transities begeleiden
Sylvie Bracqué

Jouw rol als begeleider van transities op de werkvloer is essentieel voor het succesvol implementeren van veranderingen en het bevorderen van een cultuur van aanpassingsvermogen en groei binnen de organisatie. In deze werksessie hoor je het verschil tussen change en transitie beter kennen en gaan we vooral samen ontdekken hoe je met transitie aan de slag kan gaan.

Meer info

WS 1.13 - Documenten van de PA organiseren en beheren (VOLZET)
Francis Potters

D.m.v. een doeltreffend documentenbeheersysteem kan de preventieadviseur meer tijd hebben voor zijn core business. Tijdens deze werksessie wordt a.d.h.v. een voorbeeld getoond hoe dit op te zetten met simpele tools en bij te houden met tips en tricks.

Meer info

WS 2.01 - Constructief van mening verschillen als basis voor welzijn (VOLZET)
Annick Alders

Het is niet zo moeilijk om een discussie te laten ontsporen. Soms weet je op voorhand al dat een voorstel of vraag tot vuurwerk zal leiden. Hoe komt dat eigenlijk?

Meer info

WS 2.02 - Samenwerken tussen HR- en preventiedienst
Raf D'Haen

Is welzijn een zaak van HR of toch vooral van de preventiedienst? Hoe is de samenwerking nu al geregeld en hoe zou ze opgestart en/of verder uitgebreid kunnen worden? In deze workshop gaan we in dialoog met elkaar en verkennen we elkaars organisaties.

Meer info

WS 2.03 - Spreken is spelen (VOLZET)
Michaël Pas

In deze workshop deelt Michaël Pas zijn geheimen, zijn tips en trucs om vlot en ontspannen over te komen en helder te spreken.

Meer info

WS 2.04 - Psychosociale risico’s oplossingsgericht aanpakken
Frank Van der Elst

Een PSRA is niet enkel een wettelijke verplichting van een welzijnsbeleid, het is de eerste stap in de preventieve aanpak van psychosociale risico’s. Heel wat organisaties vrezen een lang en duur proces, maar in werkelijkheid kan de onderneming ook zelf op een heel eenvoudige wijze aan de slag.

Meer info

WS 2.05 - Verticale ontwikkeling onder de loep nemen
Nele De Peuter

In deze werksessie ontdek je wat verticale ontwikkeling concreet inhoudt en wat het betekent om als mens te groeien.

Meer info

WS 2.06 - Visualiseren RA Brand via een participatief trainingsmodel
Pieter Backx

Een RA brand, daarover beschikt het bedrijf wel. Maar hoe kunnen we onze medewerkers of onze leden van de interventieploeg voorbereiden op een incident?

Meer info

WS 2.07 - Borgen beleid elektrische installaties
Bert Van Craenendonck

Tijdens deze werksessie worden je vragen over het veiligheidsbeleid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen of onduidelijkheden m.b.t. de praktische invulling hiervan, systematisch beantwoord.

Meer info

WS 2.08 - Optimaliseren taken preventieadviseur met AI-modellen (VOLZET)
Bruno Herman

Een deel van de taken en opdrachten van de preventieadviseur bestaat onvermijdelijk uit allerlei administratie. In deze werksessie laten we je proeven van verschillende AI-platformen die dit werk kunnen verlichten.

Meer info

WS 2.09 - Ernstige arbeidsongevallen kritisch analyseren (VOLZET)
Steven Van den Broeck

Vertrekpunt in deze werksessie zijn concrete verslagen van (zeer) ernstige arbeidsongevallen die TWW ontvangen heeft en die we kritisch tegen het licht houden.

Meer info

WS 2.10 - PBM's selecteren en beheren
Jan Van Damme

In deze werksessie willen we a.d.h.v. enkele cases en praktische proeven komen tot een verantwoorde keuze van PBM’s en alvast een aanzet geven tot een PBM-beleid.

Meer info

WS 2.11 - Je grenzen kennen en bewaken
Werner De Vree

Herken je het; ja zeggen en nadien neen denken? Of erger; neen denken en toch reageren met ja?

Meer info

WS 2.12 - Creëren van compassion en accountability op de werkvloer
Sylvie Bracqué

De drie compassievaardigheden: openheid, vindingrijkheid en standvastigheid zijn cruciaal voor het creëren van een veilige, nieuwsgierige en consistente (werk)omgeving. Ook preventieadviseurs hebben de taak om medewerkers te coachen bij het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en compassie.

Meer info

WS 2.13 - Werken aan/met soft skills
Peter David

In deze werksessie maak je kennis met het project 'Kickstart Your Soft Skills' (KYSS). Het project reikt een kader van soft skills aan, een online zelfbeoordelingsvragenlijst en een individueel feedbackrapport.

Meer info

WS 3.01 - Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij werken met derden (VOLZET)
Chris Persyn

In deze sessie gaan we in op de specifieke regelgeving inzake werken met derden. We duiden de basisregels, maar besteden vooral aandacht aan de concrete toepassing ervan door de rechtspraak, met de nodige duiding bij de aansprakelijkheid die dit kan meebrengen. En tips om die te vermijden.

Meer info

WS 3.02 - Toepassen van de Ergoscore
Roeland Motmans

In deze praktijksessie staat het oefenen van deze vrij beschikbare online tool centraal. Je leert de risicoanalyse ergonomie in de vingers krijgen om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Meer info

WS 3.03 - Spreken is spelen (VOLZET)
Michaël Pas

In deze workshop deelt Michaël Pas zijn geheimen, zijn tips en trucs om vlot en ontspannen over te komen en helder te spreken.

Meer info

WS 3.04 - Psychosociale risico’s oplossingsgericht aanpakken
Frank Van der Elst

Deze werksessie vertrekt vanuit best-practices voor het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale aspecten. Daarbij bespreken we zowel de faciliterende acties als de meest voorkomende valkuilen. We doen dit vanuit een specifiek oplossingsgericht denkkader.

Meer info

WS 3.05 - Je balans vinden via embodiment
Nele De Peuter

Embodiment gaat dieper dan lichaamstaal, het gaat verder dan onszelf uitdrukken. Embodiment gaat over de manier waarop we onszelf 'creëren'. Het gaat over het bewustzijn van ons lichaam, hoe we ons voelen + hoe we dit eventueel kunnen veranderen, door onze staat van zijn te reguleren.

Meer info

WS 3.06 - Omgaan met religieuze diversiteit op de werkvloer
Marieke Arnou

In deze werksessie gaan we a.d.h.v. enkele cases op zoek naar het (soms) fragiele evenwicht tussen godsdienstbeleving en werk.

Meer info

WS 3.07 - Uitwerken van een beleid batterijen op de werkvloer
Bert Van Craenendonck en Michiel Wellens

In deze interactieve werksessie lichten we diverse veiligheidsaspecten voor beide batterijtechnologieën toe om naar een gediversifieerd beleid toe te werken.

Meer info

WS 3.08 - Je eigen DIY-roomspray maken
Mie(ke) Van Raemdonck

Tijdens deze werksessie maak je zelf een roomspray op basis van natuurlijke producten en afhankelijk van je interesse. Je maakt 1 roomspray ter plekke en krijgt de andere recepten mee, zodat je er ook gemakkelijk verder mee aan de slag kan. De sprays hebben een subtiele geur met een specifiek effect en ze kunnen zowel thuis als op de werkvloer gebruikt worden.

Meer info

WS 3.09 - Uitwerken strategie en organisatie voor een TMB-project
Ignaas Crombez

Op eenzelfde werkplaats waar verschillende werkgevers actief zijn is het borgen van het welzijn op het werk van alle werknemers niet eenvoudig.

Meer info

WS 3.10 - Rondgangen organiseren en optimaliseren (VOLZET)
Marc Hoppenbrouwers

In deze werksessie zoeken we hulpmiddelen en ervaringen die je rondgangen nog kunnen verbeteren. We maken ook de uitbreiding naar rondgangen met derden.

Meer info

WS 3.11 - De juiste vragen stellen: de vlotste stap naar verandering
Werner De Vree

Met "pull" i.p.v. "push" kan je makkelijker verandering bereiken. Welke impact denk jij zelf dat het stellen van goede vragen op jouw (beroeps)leven kan hebben?

Meer info

WS 3.12 - Samenwerken aan de RA
Toon De Belder en Stijn Minten

In de praktijk kijkt men naar de PA voor de RA. Participatie is echter de kernboodschap. Wat zegt de wetgeving? Hoe andere actoren betrekken? In deze werksessie denken en werken we samen.

Meer info

WS 3.13 - Verbeteren meertalige communicatie met AI-modellen (VOLZET)
Hassan Haddouchi

Tijdens deze sessie maak je kennis met verschillende AI-platformen die kunnen helpen bij het verbeteren van communicatie.

Meer info