Programma

(onder voorbehoud kleine verfijningen)

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

IS 1.1 - RA op niveau organisatie
Ronny Maes

De wettelijke verplichting om een risicodossier op te stellen is voor de preventieadviseur - die de werkgever hierbij moet helpen - een helse opdracht. Al helemaal om te starten met een RA op niveau van de organisatie.

Meer info

IS 1.2 – Code goede praktijk: werken in besloten ruimte
Ivo De Kegel

Werken in een besloten ruimte kan heel wat gevaren inhouden die, indien niet goed beheerd, kunnen leiden tot het nemen van zeer hoge risico’s.  Het betreden ervan vergt bijgevolg de nodige expertise.

Meer info

IS 1.3 - Bespreking ontwerp-KB werkkledij
Guy Vogt

De huidige regeling m.b.t. werkkledij staat in boek IX titel 3 van de codex. Op basis van een advies van de Hoge Raad PBW wijzigt deze titel op korte termijn.

Meer info

IS 1.4 - Na een arbeidsongeval
Steven Van den Broeck

Tijdens deze infosessie zetten we alles nog eens duidelijk op een rij: wie moet wat tegen wanneer en op welke manier doen, wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet.

Meer info

IS 1.5 - Code goede praktijk: LOTO+TO
Luc Royens

In deze infosessie bekijken we het stappenplan hoe -op basis van RA’s- deze veiligheidsprocedure kan opgebouwd en geïmplementeerd worden.

Meer info

IS 1.6 -RA en preventiemaatregelen lithium-ion batterijen
Michiel Wellens

Lithium-ion batterijen zijn de dag van vandaag alom tegenwoordig in ondernemingen, zowel op kantoor, in ateliers als op de bedrijfsparking.

Meer info

IS 1.7 - Samenwerken met de brandweer/hulpdiensten
Danny Van Oeckel

Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw. In deze infosessie baseren we ons op hoe deze samenwerking concreet ingevuld kan en moet worden.

Meer info

IS 1.8 - Code goede praktijk: het SMT
Leen Verbist

Het SMT van AP Hogeschool Antwerpen staat voor Sociaal Medisch Team en is een periodiek en gestructureerd multidisciplinair overleg. 

Meer info

IS 1.9 - Meesterschap voor de PA
Hanne Vermeiren

Maar wat maakt een preventieadviseur vandaag tot een goede?  Waarin moet hij of zij uitblinken?  Het VI onderzocht deze vraag bij preventieadviseurs en kwam tot 7 vaardigheden waarin een PA zijn meesterschap kan tonen.

Meer info

IS 1.10 - Gevaren en risico's bij explosieve omgevingen
Stijn Minten

Deze infosessie zoomt verder in op het begrip stofexplosie en de mogelijke beschermingsmaatregelen, gekaderd in de relevante wetgeving.

Meer info

IS 2.1 - UPDATE: evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie
Ignaas Crombez

De milieuwetgeving is continu in beweging. Diverse aspecten uit deze wetgeving hebben een link naar het welzijnsbeleid, en de raakpunten worden steeds intenser. Het is dan ook wenselijk én nodig dat de PA notie heeft van de belangrijkste wijzigingen en evoluties inzake milieuwetgeving.

Meer info

IS 2.2 - Re-integratietraject 2.0 voor arbeidsongeschikte werknemers
Valerie Vervliet

Sinds oktober verleden jaar is het re-integratietraject gevoelig gewijzigd. In deze sessie bespreken we de huidige stand van zaken.

Meer info

IS 2.3 - Training en vorming met impact
Gert Vanthournout

Organisaties investeren veel in de vorming en opleiding van werknemers, maar het resultaat is niet altijd zichtbaar op de werkvloer. Hoe zorgen we ervoor dat werknemers de transfer maken van wat ze leren tijdens een opleiding naar de job die ze uitvoeren?

Meer info

IS 2.4 - Code goede praktijk: werken op geringe hoogte
Geert Vanhove

In deze infosessie behandelen we zowel theoretisch als praktisch verschillende types van laddervervangers voor op werven, zowel bij ruwbouw als afwerking. Daarnaast maken we zijsprongen naar collectieve bescherming.

Meer info

IS 2.5 - PA-PAPS-VP-HR: samen werken of samenwerken?
Annick Alders

In deze sessie onderzoeken we hoe een slimme taakverdeling tot efficiëntiewinst en een goede samenwerking tot verbinding leidt. We gaan concreet in op wat samenwerking verhindert, maar ook hoe we tot een tot een performant team kunnen komen, waarbij elk lid met minder werk meer gedaan krijgt.

Meer info

IS 2.6 - Rol en ondersteuning Fedris inzake AO en beroepsziekten
Eric Rottiers en Jocelyne Landries

Fedris speelt een belangrijke rol m.b.t. welzijn op het werk. In deze sessie ontdekken we haar preventieve, controlerende en informatieve opdrachten en taken die rechtstreeks relevant zijn voor elke PA.

Meer info

IS 2.7 - Alle gedrag komt voort uit ons brein
Jean-Louis Dumortier

Tijdens deze infosessie maak je kennis met een aantal aangeboren gedragspatronen die, afhankelijk van de omstandigheden, veilig gedrag in de weg kunnen staan.

Meer info

IS 2.8 - Code goede praktijk: werken met uitzendkrachten
Marijke Bruyninckx

In deze infosessie bespreken we enerzijds op de wettelijke aspecten van het werken met uitzendkrachten. Anderzijds leggen we de focus op een goed uitgebouwd stappenplan om uitzendkrachten te werk te stellen. De dienstverlening van Preventie & Interim komt eveneens aan bod.

Meer info

IS 2.9 - Positieve psychologie aan het werk
Lieve Walravens

Positieve psychologie is de wetenschap van positieve ervaringen: wat maakt mensen sterk en veerkrachtig, wat zorgt voor tevreden en bevlogen werknemers, wat is het geheim van een sterk team en wat kan een organisatie doen om een positief werkklimaat te creëren en voor kwaliteitsvolle relaties te zorgen?

Meer info

IS 2.10 - PBM's: heden en toekomst
Gwin Steenhoudt

Tijdens deze infosessie belichten we de stand van zaken inzake PBM-wetgeving en normen en de invloed daarvan voor werkgever en drager. We bekijken ook welke nieuwe ontwikkelingen er zijn i.v.m. 'smart' recyclage en wat de dienstverlening van Febelsafe inhoudt.

Meer info

IS 3.1 - UPDATE: strafrechtelijke aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid
Chris Persyn

In deze sessie overlopen we kort de basisregels van strafrechtelijke verantwoordelijkheid na een arbeidsongeval. Wat is strafrechtelijke verantwoordelijkheid en welke mechanismen spelen hierbij? De eindverantwoordelijkheid qua welzijn op het werk berust weliswaar nog steeds bij de werkgever, maar de welzijnswetgeving voorziet ook in specifieke taken voor de hiërarchische lijn.

Meer info

IS 3.2 - PMGE-beleid: veilig werken met chemische agentia
Ignaas Crombez

In deze infosessie bespreken we het stappenplan voor het veilig en gezond werken met PMGE.

Meer info

IS 3.3 - Code goede praktijk: beleid psychosociale risico's verankeren
Lien Van Rampelberg en Hendrik Delagrange

Code goede praktijk: beleid psychosociale risico’s verankeren Psychosociale risico’s nemen toe in Vlaanderen. Bij gevolg zien we ook werkstress en burn-out symptomen stijgen. Hoe veranderen we van koers en doen we in de toekomst beter?

Meer info

IS 3.4 - De rol van ergonomie bij re-integratie
Roeland Motmans

Ergonomie bij re-integratie biedt vele mogelijkheden die preventief beginnen bij nieuwe werkposten, het verbeteren van bestaande werkposten, specifiek revalideren en aangepast werk naar taken, inhoud en uren. 

Meer info

IS 3.5 - De AO-verzekeraar: partner in preventie
Wim Fabeck

In deze sessie focussen we enerzijds op de “wettelijke” rol van de AO-verzekeraar. Anderzijds bekijken we welke hefbomen een bedrijf heeft om de AO-premie te beïnvloeden alsook de ondersteuningsmogelijkheden van de AO-verzekeraar in de preventie van arbeidsongevallen.

Meer info

IS 3.6 - De PA en sociale verkiezingen 2024
Ronny Maes

In deze infosessie bespreken we, naast de procedures en termijnen, die momenten waar de IDPBW/PA best betrokken wordt en adviseert.

Meer info

IS 3.7 - De PA als hefboom voor meer duurzaamheid
Jonas Debroyer

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties stelden de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 op via 17 ambitieuze doelstellingen: Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Vlaanderen vertaalde ze naar eigen doelstellingen onder de noemer Vizier 2030. In deze infosessie focussen we hoe we als DPBW hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Meer info

IS 3.8 - Werken met buitenlandse werkgevers en/of werknemers
Hilaire Willems

info volgt

Meer info

IS 3.9 - Grensoverschrijdend gedrag op werk: targets, triggers en bystanders
Annick Alders

In deze sessie gaan we na hoe de wetgever en de rechtspraak omgaan met grensoverschrijdend gedrag, maar benoemen we ook factoren die aan de basis liggen van een grensoverschrijdend klimaat op het werk. 

Meer info

IS 3.10 - Artificiële intelligentie en ChatGPT: mogelijkheden en valkuilen
Wim Casteels en Michiel Wellens

De laatste tijd heeft iedereen de mond vol van ChatGPT en andere AI-platformen. In deze infosessie kijken we enerzijds achter de schermen: hoe werken ze? Waar en hoe manier verzamelen ze data? waar zitten de risico’s? Maar anderzijds is het misschien een bron van informatie en inspiratie?

Meer info

Plenaire sessie
Katrien Van Geystelen

Het avondeten is inbegrepen in de deelnameprijs van donderdag en donderdag + vrijdag.

Iedereen is welkom in de bar, Jean-Bosco Safari zorgt voor live muziek. Consumpties ter plaatse af te rekenen.

(onder voorbehoud kleine verfijningen)

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

Programma

WS 1.2 - Contractors evalueren en bijsturen
Marc Hoppenbrouwers

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen en codes van goede praktijken uit met het accent op “evaluatie en bijsturing”.  We bekijken daarbij zowel de rol van opdrachtgever als onderaannemer.

Meer info

WS 1.3 - Het belang van je stem in communicatie
Katrien Van Geystelen

We focussen o.a. op een gezond stemgebruik, adem, toonhoogte, klankkleur en resonantie. Hoe je iets zegt, is even belangrijk als wat je zegt.

Meer info

WS 1.4 - Borgen (intern) noodplan
Pieter Backx

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar handvaten om elk noodplan te evalueren en bij te sturen.

Meer info

WS 1.5 - Met goeie gewoonten meer tijd en welzijn
Werner De Vree

Hoe jij als persoon, als professional, als PA met tijd omgaat, heeft rechtstreekse impact op je welzijn en - zeker gezien je voorbeeldfunctie - dat van anderen!

Meer info

WS 1.6 - Storytelling: opzetten sensibiliseringscampagne - VOLZET
Dries Desmet

In 5 stappen tekenen we een storytelling scenario uit, naar maat van jouw bedrijf. Ooit gehoord van fluo-denken? Hoe visualiseren we veiligheid? Hoe zetten we aan tot veilig gedrag? Hoe gaan we om met weerstand? Een dynamische, fel gekruide workshop, gelardeerd met een dikke snee humor.

Meer info

WS 1.7 - Betreden van besloten ruimtes
Tom Peers en Raf D'Haen

In deze interactieve workshop word je uitgedaagd om te denken over én werken aan een beleid omtrent besloten ruimtes voor je eigen organisatie. Wie deze sessie kiest, heeft bij voorkeur al enige ervaring met en kennis van besloten ruimtes.

Meer info

WS 1.8 - Coachende vaardigheden voor de PA
Hanne Vermeiren

Als PA is het cruciaal om met anderen samen te werken om je welzijnsbeleid vorm te geven. Coachende vaardigheden als luisteren en verkennende vragen stellen, kunnen je hierbij helpen.

Meer info

WS 1.9 - De invloed van trillingen op het lichaam
Pieter Martens

In deze werksessie focussen we op aandoeningen van het lichaam. A.d.h.v. het effectief werken met diverse gereedschappen wordt deze problematiek geduid.

Meer info

WS 1.10 - Veiligheidsgedrag sturen?
Jean-Louis Dumortier

We hebben allemaal aangeboren gedragspatronen. Willen we hiermee proactief rekening houden, dan zullen aan de uitvoering van een aantal competenties concrete taken moeten gekoppeld worden.

Meer info

WS 1.11 - Ernstige AO analyseren
Karlien Baert

Vertrekpunt van deze werksessie zijn enkele concrete (zeer) ernstige arbeidsongevallen die we volgens de toegelichte methode in groepjes ontleden en plenair bespreken. Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Meer info

WS 1.12 - Leidinggevenden betrekken bij het welzijnsbeleid - VOLZET
Luc Royens

Vanuit de Wet Welzijn en de Codex kijken we samen naar de taken van de hiërarchische lijn (art. I. 2-11). De volgende stap is dat we in dialoog gaan om samen te bepalen hoe je de leidinggevende(n) meer kan betrekken.Uitgangspunt is het creëren van een win-win.

Meer info

WS 1.13 - Samenwerken aan de RA
Stijn Minten en Toon De Belder

In de praktijk kijkt men naar de PA voor de RA. Participatie is echter de kernboodschap. Wat zegt de wetgeving? Hoe andere actoren betrekken?

Meer info

WS 1.14 - Ergonomische risico's analyseren
Roeland Motmans

De beroepsvereniging van Ergonomie (VERV) bracht de praktijkrichtlijn RA ergonomie uit. Deze richtlijn is een consensus van experts over heel België en bespreekt a.d.h.v. 5 stellingen hoe een RA ergonomie vorm kan krijgen.

Meer info

WS 2.2 - Kijken met een juridische bril naar ‘werken met derden’
Chris Persyn

Vertrekkend vanuit de wet stappen we snel over naar de dagdagelijkse praktijk van werken met derden (cfr. Hoofdstuk IV van de Welzijnswet). Via enkele cases ontrafelen we wat fout liep met als doel te komen tot een aantal essentiële basisclausules voor wanneer er met ‘derden’ samengewerkt wordt.

Meer info

WS 2.3 - Feitenboom toepassen
Tom Boydens

Een foutenboom is een deductieve methode: ze wordt gebruikt om te komen tot een objectieve, feitelijke beschrijving van een ongewenste gebeurtenis (bv. een arbeidsongeval). In deze actieve werksessie passen we deze analyse toe op basis van enkele concrete cases.

Meer info

WS 2.4 - Borgen vaardigheden interventieploeg
Pieter Backx

In deze werksessie zoeken we samen naar handvaten om de vaardigheden van de leden van de interventieploeg up-to-date te houden.

Meer info

WS 2.5 - Je grenzen kennen en bewaken
Werner De Vree

Herken je het; ja zeggen en nadien neen denken? Of erger; neen denken en toch reageren met ja? Tijdens deze workshop ga je aan de slag met praktische technieken die je toelaten om je grenzen resoluut aan te geven en te bewaken, op respectvolle wijze.

Meer info

WS 2.6 - Borgen beleid elektrische installaties
Bert Van Craenendonck

Tijdens deze werksessie worden je vragen over het veiligheidsbeleid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen of onduidelijkheden m.b.t. de praktische invulling hiervan, systematisch beantwoord.

Meer info

WS 2.7 - Creatief vergaderen - VOLZET
Ellen Cornelis

In deze werksessie gaan we samen aan de slag met een creatieve aanpak om te vergaderen. Dat kan gaan om visuele aanvullingen, digitale toepassingen of gewoon een andere manier van vergaderen. Want meer plezier en creativiteit in vergaderen betekent tijdswinst, betere resultaten en met een glimlach de vergadering verlaten!

Meer info

WS 2.8 - Oplossingsgericht werken - VOLZET
Annick Alders

ons gedrag veranderen niet zo eenvoudig, laat staan als het over de hele organisatie gaat. Begrijpen waarom we doen wat we doen vormt een nuttig uitgangspunt om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen. Want één ding is zeker, het ligt niet aan een gebrek aan karakter.

Meer info

WS 2.9 - Integraal PMGE-beleid: inventariseren en werken met chemische agentia
Ignaas Crombez

Adhv. enkele cases analyseren en inventariseren we de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met PMGE. De focus ligt op de opslag van de producten, de veiligheid en gezondheid van de werknemers, de organisatie van het (intern) transport, het afvalbeheer, …

Meer info

WS 2.10 - Omgaan met verschillende culturen op de werkvloer
Anit Vissers

Tijdens deze actieve werksessie behandelen we volgende thema’s: - Inzichten: de werking van ons brein en het effect op hoe we naar mensen kijken. - Culturele veerkracht en culturele flexibiliteit: wat speelt er mee bij emoties en waarden - Je referentiekader: met welke ‘bril’ kijk je naar de wereld - Handelingskader: hoe gaan we concreet om met culturele verschillen op de werkvloer

Meer info

WS 2.11 - Beheren intern verkeer
Karlien Baert

Ondernemingen besteden niet altijd voldoende aandacht aan het intern verkeer. Nochtans is één derde van de dodelijke ongevallen te wijten aan intern transport. V aak zijn er binnen de onderneming verschillende kruisende verkeersstromen en worden voetgangers niet of onvoldoende gescheiden van intern transport … 

Meer info

WS 2.12 - De kunst van het navigeren in complexe situaties
Dirk Swaegers en Frank Geertsen

Het zijn turbulente tijden. Je merkt vast ook dat onze uitdagingen steeds complexer worden. En dit gaat niet veranderen of verdwijnen, dat staat vast. De manier waarop we hier als bedrijf en als persoon mee omgaan kunnen we wel veranderen of bijsturen.

Meer info

WS 2.13 - Proeven van stressbeheersing via biorelaxatie
Mie(ke) Van Raemdonck

In de sessie proef je van een reeks eenvoudige oefeningen die zorgen dat je op een natuurlijke (biologische) manier lichaam én geest te ontspant. Makkelijke kledij is wenselijk; je mag je eigen matje meebrengen.

Meer info

WS 2.14 - Spreken = spelen
Ludo Hoogmartens

In deze workshop deelt Ludo zijn geheimen, zijn tips en trucs om vlot en ontspannen over te komen en helder te spreken.  Wil ook jij leren genieten van het staan én spreken voor een groep? Door oefeningen en spelletjes ervaar je zelf dat je méér kan dan je dacht, en dat ook jij vlot kan vertellen.

Meer info

WS 3.2 - Verkeersgedrag veranderen
Ivo Van Aken

Hoe krijg je weggebruikers in beweging? Wat zijn de motieven, weerstanden, vaardigheden en omgevingsfactoren die verkeersgedrag beïnvloeden? Als je beter weet waarom je collega’s doen wat ze doen, is het gemakkelijker om actie te ondernemen.

Meer info

WS 3.3 - Opstellen KPI’s voor werking CPBW/BOC - VOLZET
Luc Royens

Het CPBW (BOC) functioneert al enkele jaren in de huidige samenstelling. Tijd om stil te staan bij de voorbije werking én om meteen lessen te trekken naar de werking van het nieuwe comité in 2024.

Meer info

WS 3.4 - Werken op hoogte: met ladder of zonder? - VOLZET
Stijn Minten en Toon De Belder

Al doende leert men: in deze werksessie gaan we aan de slag met rolstelling, enkele ladder alternatieven en een schaarlift. We bouwen op, we breken af en bekijken samen hoe we de risico’s beheersen. Voor deze sessie breng je je veiligheidsschoenen, -handschoenen en -helm mee.

Meer info

WS 3.5 - Lang leve weerstand! - VOLZET
Werner De Vree

Je kent het wel; weerstand! In een gesprek, in een vergadering, vanuit welke richting dan ook! Vooral als je het net dán niet nodig hebt. Het kost vaak veel energie en onnodig conflict en oponthoud. In deze werksessie bekijken we het mechanisme ervan, hoe jouw organisme er doorgaans op reageert en hoe we hoe hier gericht mee IN kunnen gaan en de weerstand sturen of ... in ieder geval integreren.

Meer info

WS 3.6 - Uitwerken van een beleid i.v.m. gebruik batterijen op de werkvloer - VOLZET
Bert Van Craenendonck en Michiel Wellens

Hoe vertaalt de omschakeling van klassieke lood-zuur batterijen naar lithium-ion technologie zich op vlak van risicobeheersing op de werkvloer? In deze interactieve werksessie lichten we diverse veiligheidsaspecten voor beide batterijtechnologieën toe om naar een gediversifieerd beleid toe te werken.

Meer info

WS 3.7 - Creatief vergaderen
Ellen Cornelis

In deze werksessie gaan we samen aan de slag met een creatieve aanpak om te vergaderen. Dat kan gaan om visuele aanvullingen, digitale toepassingen of gewoon een andere manier van vergaderen. Want meer plezier en creativiteit in vergaderen betekent tijdswinst, betere resultaten en met een glimlach de vergadering verlaten!

Meer info

WS 3.8 - Constructief van mening verschillen als basis voor welzijn
Annick Alders

Hoe krijg je het oor van de bedrijfsleiding, ook als je boodschap niet eenvoudig is? Hoe overtuig je de werkgever en anderen van je standpunt? In deze sessie leren we constructief van mening te verschillen, de ander te overtuigen en basistips om een onderhandeling tot een succes te brengen.

Meer info

WS 3.9 - Werken met ondernemingen van buitenaf
Marc Hoppenbrouwers en Ignaas Crombez

In deze werksessie bespreken we ahv. praktijkcases de problematiek werken met ondernemingen van buitenaf.

Meer info

WS 3.10 - Duidelijke taal schrijven
Stéphanie Jaenen

Tijdens deze actieve werksessie gaan we samen aan de slag.  Je krijgt een praktische tips en tools om duidelijke taal te gebruiken in brieven, artikels, formulieren, e-mails, … Aan de hand van enkele concrete voorbeelden geven we je de nodige info om zelf duidelijke taal toe te passen in geschreven communicatie.

Meer info

WS 3.11 - Elkaar helpen om veilig te werken
Rik op de Beeck

In deze praktische werksessie ervaren we hoe we collega's op impactvolle wijze kunnen aanspreken.

Meer info

WS 3.12 - De kunst van het navigeren in complexe situaties
Frank Geertsen en Dirk Swaegers

Het zijn turbulente tijden. Je merkt vast ook dat onze uitdagingen steeds complexer worden. En dit gaat niet veranderen of verdwijnen, dat staat vast. De manier waarop we hier als bedrijf en als persoon mee omgaan kunnen we wel veranderen of bijsturen.

Meer info

WS 3.13 - Stoelyoga
Evi Van Meirhaeghe

Stoelyoga is een hele laagdrempelige vorm van yoga die door iedereen én op elk moment kan worden uitgevoerd. Je voert milde yogahoudingen uit op een stoel.

Meer info

WS 3.14 - Spreken = spelen
Ludo Hoogmartens

In deze workshop deelt Ludo Hoogmartens zijn geheimen, zijn tips en trucs om vlot en ontspannen over te komen en helder te spreken. Wil ook jij leren genieten van het staan én spreken voor een groep?

Meer info