Programma

(onder voorbehoud kleine verfijningen)

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

IS 1.1 - RA niveau organisatie
Ronny Maes

De wettelijke verplichting om een risicodossier op te stellen is voor de preventieadviseur - die de werkgever hierbij moet helpen - een helse opdracht. Al helemaal om te starten met een RA op niveau van de organisatie.

Meer info

IS 1.2 – Praktijktips voor effectiever contractormanagement
Marc De Locht

Contractoren spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van machines en installaties, en bepalen mee het veiligheidsniveau van uw organisatie. Toch blijven arbeidsongevallencijfers met contractoren nog vrij hoog.

Meer info

IS 1.3 – RA en preventiemaatregelen binnenluchtkwaliteit
Anke Janssen

Het verluchten van de werkplek is en blijft een hot item.  Welke lessen trekken we trekken uit de (afgelopen?) corona-tijden en wat nemen we mee naar de toekomst?

Meer info

IS 1.4 – Tips en tricks voor een optimale integratie van managementsystemen - VOLZET
Hildegard Deweerdt

Met de invoering van de ISO 45001 norm voor welzijn en preventie, is de integratie van managementsystemen een stap dichter bij. Maar toch blijft dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Meer info

IS 1.5 - Opdrachten TWW, nieuwe en verwachte regelgeving
Steven Van den Broeck

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW): waaruit bestaat hun taak? Kan je bij hen terecht voor informatie? Wat doen ze met een klacht? Wanneer en waarom krijg je een “inspecteur” over de vloer? Tijdens deze infosessie krijg je hier een goed beeld van. Daarnaast overlopen we de krachtlijnen en principes van de nieuwe (welzijns)wetgevingen die sinds begin 2019 zijn gepubliceerd.

Meer info

IS 1.6 - Update gezondheidstoezicht
Guy Vogt

Info volgt.

Meer info

IS 1.7 - Intern noodplan: hoe begin je er aan?
Dré Hollanders

Tijdens deze sessie stellen we een organisatiemodel voor dat gebaseerd is op specifieke regels en goede praktijken.

Meer info

IS 1.8 - RA en preventiemaatregelen explosieveiligheid
Stijn Minten

Stofexplosies kunnen catastrofale gevolgen hebben. In deze sessie behandelen we het begrip stofexplosie en de mogelijke beschermingsmaatregelen, gekaderd in de relevante wetgeving.

Meer info

IS 1.9 - Mobiliteitsmanagement voor bedrijven
Lynn Dupuis en Stephanie Van Looveren

Mobiliteitsmanagement helpt je om de woon-werk- en dienstverplaatsingen binnen je organisatie efficiënt en effectief te organiseren. Met concrete maatregelen kun je ervoor zorgen dat je medewerkers op een zo vlot mogelijke, gezonde en milieuvriendelijke manier naar het werk komen. Tijdens deze infosessie krijg je praktische informatie over hoe de provincie Antwerpen je bedrijf ondersteunt. Deze sessie wordt aangevuld met een praktijkgetuigenis.

Meer info

IS 1.10 - Positieve psychologie aan het werk - VOLZET
Lieve Walravens

Positieve psychologie is de wetenschap van positieve ervaringen: wat maakt mensen sterk en veerkrachtig, wat zorgt voor tevreden en bevlogen werknemers, wat is het geheim van een sterk team en wat kan een organisatie doen om een positief werkklimaat te creëren en voor kwaliteitsvolle relaties te zorgen? In deze sessie leggen we de focus op psychosociale interventies die psychosociale hulpbronnen kunnen versterken op de werkvloer. Want positieve psychologie werkt.

Meer info

IS 2.1 - Evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie
Ignaas Crombez

De milieuwetgeving is continu in beweging. Diverse aspecten uit deze wetgeving hebben een link naar het welzijnsbeleid, en de raakpunten worden steeds intenser. Het is dan ook noodzakelijk dat de PA notie heeft van de belangrijkste wijzigingen en evoluties.

Meer info

IS 2.2 - Nieuws uit VCA-land
Kris De Meester

De VCA versie 2017/6.0 is ondertussen iets meer dan 2 jaar in voege. Tijdens deze sessie doorlopen we de belangrijkste thema’s uit de checklist en besteden we aandacht aan de interpretatie van verschillende onderdelen. We werpen ook een blik op toekomstgerichte projecten; daarnaast staan we stil bij nieuwe (internationale) ontwikkelingen, evoluties en samenwerking tussen landen.

Meer info

IS 2.3 - Aanpak van overdreven werkdruk: verplichting en aansprakelijkheid van de werkgever
Annick Alders

We kennen het allemaal wel, drukke dagen, niet meer weten waar je hoofd staat en alsmaar verder denderen. Maar wat als werkdruk chronisch en overdreven wordt?

Meer info

IS 2.4 - Strategieën effectievere training en vorming
Els Minner

Over opleiden en leren wordt heel wat beweerd. Maar wat is waar en wat zijn populaire leermythes? Onderzoek leert ons wat écht werkt.

Meer info

IS 2.5 - Methoden RA chemische agentia
Anke Janssen

In deze infosessie bespreken we het stappenplan voor het opmaken van een risicoanalyse (RA) rond blootstelling aan chemische agentia.

Meer info

IS 2.6 - Waarom werkt BBS niet en hoe werkt het wel?
Jan Vangeel

Behaviour Based Safety (BBS) is een concept dat al jaren in vrijwel alle branches voorkomt. Vanaf de jaren tachtig werden in Europa initiatieven ingevoerd die gebaseerd waren op de observatie van veilige en onveilige handelingen of gedragingen. Meestal nooit met een Copernicaanse omwenteling tot gevolg.

Meer info

IS 2.7 - Veilig functioneel testen van machines en installaties
Ivo De Kegel

Wanneer je een machine of apparaat in werking moet bestuderen, kan het nodig zijn om reguliere risicobeheersmaatregelen, zoals volledig afschakelen, veiligstellen of afschermen, op te schorten.

Meer info

IS 2.8 - Preventief alcohol- en drugbeleid
Marie-Claire Lambrechts

Een alcohol- en drugbeleid is een effectief hulpmiddel om functioneringsproblemen door alcohol- en druggebruik te vermijden en/of vroegtijdig aan te pakken. In deze infosessie bespreken we de belangrijkste ingrediënten van dergelijk beleid en staan we stil bij mogelijke valkuilen.

Meer info

IS 2.9 - Beleid psychosociale risico's: opstappen en valkuilen
Miet Lamberts

Het aantal personen in arbeidsongeschiktheid vanwege psychische problematieken neemt jaar na jaar toe. In het kader van een overheidsbeleid waarin werknemers langer aan de slag moeten blijven, moeten we er ook voor zorgen dat ze langer aan de slag kunnen en willen blijven. Hoewel de wetgever de laatste jaren meer heeft ingezet op het stimuleren van een preventiebeleid psychosociale risico’s binnen ondernemingen, tonen cijfers en studies aan dat dit vaak geen gemakkelijke opdracht is.

Meer info

IS 2.10 - Strafrechtelijke aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid - VOLZET
Chris Persyn

In deze sessie overlopen we kort de basisregels van strafrechtelijke verantwoordelijkheid na een arbeidsongeval. Wat is strafrechtelijke verantwoordelijkheid en welke mechanismen spelen hierbij? De eindverantwoordelijkheid qua arbeidsveiligheid berust weliswaar nog steeds bij de werkgever, maar de welzijnswetgeving voorziet ook in specifieke taken voor de hiërarchische lijn.

Meer info

IS 3.1 - Asbest- en sloopwerkzaamheden
Ignaas Crombez

Komen o.a. aan bod tijdens deze infosessie: - Toelichting bij de wetgeving - Een verduidelijking rond de verschillende verantwoordelijkheden voor opdrachtgevers en actoren. - Welke dossiers en opleidingen zijn vereist? - Het belang van de asbestinventaris - …

Meer info

IS 3.2 - Observatietechnieken - VOLZET
Pascal Joos

In deze infosessie focussen we op het “waarom en hoe” observeren.

Meer info

IS 3.3 - Geïntegreerde wellbeing approach
Sabine De Brauwer

Hoe werkt Proximus aan de fysieke, mentale en relationele veerkracht van haar medewerkers? Welke acties hebben we concreet ondernomen en welke tools zijn er uitgewerkt? Graag reflecteren we over wat we daaruit hebben geleerd en wat wel en niet werkte.

Meer info

IS 3.4 - RA en preventiemaatregelen lithium-ion batterijen
Michiel Wellens

Lithium-ion batterijen zijn de dag van vandaag alom tegenwoordig in ondernemingen, zowel op kantoor, in ateliers als op de bedrijfsparking.

Meer info

IS 3.5 - Evoluties in ISO 45.001
Kris De Meester

Het Technisch Comité 283 staat in voor de verdere ontwikkeling van de ISO 45.001 reeks (inclusief ondersteunend materiaal). In deze infosessie focussen we op evoluties binnen de ISO 45.001 reeks.

Meer info

IS 3.6 - Bevlogen in het leven, bevlogen aan het werk
Erna Claes

Tijdens deze sessie gaan we kijken hoe we terug “de tijd van ons leven” kunnen creëren en bevlogenheid kunnen ervaren tijdens de werkuren.

Meer info

IS 3.7 - PBM's: heden en toekomst
Naam volgt

Tijdens deze sessie behandelen we nieuwe ontwikkelingen en nieuwe regelgeving i.v.m. PBM's

Meer info

IS 3.8 - Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en discretie voor de welzijnsactoren
Annick Alders

Wie is er gehouden tot het beroepsgeheim en welke consequenties heeft dit? Bestaat er ook een spreekplicht, of alleen een spreekrecht?

Meer info

IS 3.9 - De werknemer van de 21ste eeuw
Amber Hoefkens en Gert Vanthournout

In deze infosessie gebruiken we het Job Demands Resources-model als referentiekader om de situatie van werknemers in de 21ste eeuw in kaart te brengen.

Meer info

IS 3.10 - Ondersteuning van Fedris
Joeri Luts

Fedris een zeer belangrijke actor binnen het speelveld van welzijn op het werk. In deze sessie focussen we op haar preventieve, controlerende en informatieve opdrachten en taken die rechtstreeks relevant zijn voor elke preventieadviseur.

Meer info

Plenaire sessie
Chris Persyn, Edelhart Kempeneers en Marc Hoppenbrouwers

Het avondeten is inbegrepen in de deelnameprijs van donderdag en donderdag + vrijdag.

Iedereen is welkom in de bar, Jean-Bosco Safari zorgt voor live muziek. Consumpties ter plaatse af te rekenen.

(onder voorbehoud kleine verfijningen)

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

WS 1.1 - DAGVULLENDE SESSIE - Verbindende communicatie: een taal die werkt! - VOLZET
Heidi Stinissen

Zin in Verbindende Communicatie?

Meer info

WS 1.2 - Arbeidsongevallen (en incidenten) analyseren - VOLZET
Karlien Bart en Claudine Desmet

Na elk arbeidsongeval zorgt de werkgever ervoor dat zijn preventiedienst een onderzoek voert naar de oorzaken ervan, met de bedoeling om herhaling te voorkomen via de nodige preventiemaatregelen. Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Meer info

WS 1.3 - Borgen (intern) noodplan
Pieter Backx

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar handvaten om elk noodplan te evalueren en bij te sturen.

Meer info

WS 1.4 - Opstellen risicodossier
Ronny Maes en Roger De Gruyter

A.d.h.v. een aantal tools en inzichten krijg je de mogelijkheid om voor je eigen ‘klein’ bedrijf na te gaan of je eigen risicodossier al volledig is, en hoe je dit zonodig kan vervolledigen of opstellen.

Meer info

WS 1.5 - Rondgangen organiseren - VOLZET
Marc Hoppenbrouwers

Hoe optimaal de input vergaard tijdens rondgangen verwerken?

Meer info

WS 1.6 - RA en preventiemaatregelen werken op geringe hoogte
Stijn Minten

In deze werksessie gaan we aan de slag met rolsteiger, vouwstelling en/of schaarlift. We bouwen op, we breken af. Ondertussen krijgt je risicoanalyse 'werken op hoogte' meer en meer vorm.

Meer info

WS 1.7 - Psychosociale risico's oplossingsgericht aanpakken
Annick Alders en Frank Van der Elst

Deze werksessie vertrekt vanuit best-practices voor het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale aspecten. Daarbij bespreken we zowel de faciliterende acties als de meest voorkomende valkuilen.We doen dit vanuit een specifiek oplossingsgericht denkkader.  We gaan aan de slag met het verschil tussen problemen en beperkingen, schaalvragen en toekomstprojecties. Een originele, maar bijzonder efficiënte techniek.

Meer info

WS 1.8 - Het belang van je stem in communicatie
Katrien Van Geystelen

Hoe je iets zegt, is even belangrijk als wat je zegt. We focussen o.a. op een gezond stemgebruik, adem, toonhoogte, klankkleur en resonantie.

Meer info

WS 1.9 - Positief beïnvloeden welzijnscultuur
Rik op de Beeck

Rik begeleidt verschillende organisaties bij het versterken van welzijnscultuur; enkele projecten lopen reeds verschillende jaren. In deze workshop geeft hij inzicht in enkele types van oefeningen die hij gebruikt om de veiligheidscultuur bij leidinggevenden en medewerkers te versterken. Tijdens de workshop worden vier technieken (o.a. procesanalyse, veiligheidsrondes lopen, gebruik van smartphones, zelftest) samen uitgeprobeerd, besproken en geëvalueerd.

Meer info

WS 1.10 - Heldere taal schrijven
Caroline Caluwaerts en Tamara Stojanovic

Hoe kan ik een ingewikkelde tekst duidelijk maken voor mensen die het Nederlands minder machtig zijn? Wist je dat de meeste mensen die Nederlands als moedertaal hebben op niveau B1 communiceren? Welk taalniveau heeft jouw personeel, of welk niveau hebben ze nodig om hun werk correct te kunnen doen?

Meer info

WS 1.11 - Onderzoeken invloed trillingen op bovenste ledematen
Pieter Martens

“Musculoskeletale aandoeningen” (MSA) is een verzamelnaam voor de problemen ter hoogte van de musculoskeletale structuren: spieren, gewrichten, pezen, ligamenten en zenuwen.

Meer info

WS 1.12 - Leidinggevenden betrekken - VOLZET
Luc Royens

Vanuit de Wet Welzijn en de codex kijken we samen naar de taken van de hiërarchische lijn (art. I. 2-11).  De volgende stap is dat we in dialoog gaan om samen te bepalen hoe je de leidinggevende(n) meer kan betrekken.  Wat kan de meerwaarde zijn van een leidinggevende wanneer deze oprecht betrokken is en welzijn optimaal gaat behartigen. Uitgangspunt is het creëren van een Win-Win.

Meer info

WS 1.13 - Yoga
Evi Van Meirhaeghe

Aan de hand van simpele, voor iedereen haalbare oefeningen maken we even tijd om goed voor onszelf te zorgen en bij te tanken. Nog nooit yoga gedaan? Grijp je kans en schrijf je in voor deze workshop waar je de basisbeginselen meekrijgt voor meer balans in je leven.

Meer info

WS 1.14 - Lang leve weerstand!
Werner De Vree

Je kent het wel: weerstand! In een gesprek, in een vergadering, vanuit welke richting dan ook! Vooral als je het net dán niet nodig hebt.

Meer info

WS 2.1 - DAGVULLENDE SESSIE - Verbindende communicatie: een taal die werkt! - VOLZET
Heidi Stinissen

Zin in Verbindende Communicatie?

Meer info

WS 2.2 - Met goeie gewoonten meer tijd en welzijn - VOLZET
Werner De Vree

Hoe jij als persoon, als professional, als PA met tijd omgaat, heeft rechtstreekse impact op je welzijn (en -zeker gezien je voorbeeldfunctie- dat van anderen)!

Meer info

WS 2.3 - Opstellen Business Continuity Plan
Jean-Louis Dumortier

Tijdens deze werksessie zoeken we samen naar praktische invullingen van een Business Continuity Plan met de focus op welzijn op het werk. 

Meer info

WS 2.4 - Kijken met een juridische bril naar ‘werken met derden’ - VOLZET
Chris Persyn

Vertrekkend vanuit de wet stappen we snel over naar de dagdagelijkse praktijk van werken met derden (cfr. hoofdstuk IV van de Welzijnswet).

Meer info

WS 2.5 - Omgevingsparameters meten
Toon De Belder, Nico Jacobs en Stijn Minten

Tijdens deze werksessie herhalen we kort enkele belangrijke omgevingsparameters zoals verlichtingssterkte, luminantie, WBGT-index, geluidsdruk, …, luchtkwaliteit. Daarna voeren we metingen uit op deze verschillende parameters, bespreken de resultaten en mogelijke acties.

Meer info

WS 2.6 - Managen van een TMBouwplaats
Ignaas Crombez en Marc Hoppenbrouwers

In deze werksessie nemen we het proces van een project TMB van A-Z onder de loep, in al zijn complexiteit.

Meer info

WS 2.7 - Ernstige arbeidsongevallen (EAO) analyseren - VOLZET
Karlien Baert en Claudine Desmet

De preventiedienst maakt bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen een omstandig verslag. Eén van de vereisten is dat je daarin "de primaire, secundaire, tertiaire en psychosociale oorzaken" van het ongeval bepaalt. Hoe pak je dit aan? Wat onmiddellijk te doen bij de melding van een (zeer) ernstig arbeidsongeval? Waarop letten bij het uitvoeren van het plaatsbezoek? Welke analysemethode is geschikt? Hoe diepgaand moet de analyse zijn, wat zet ik in het omstandig verslag en wat niet? Welke rol is weggelegd voor de hiërarchische lijn?

Meer info

WS 2.8 - Proeven van AR/VR/AI
Silvia Van Aken en Yasmine Wauthier

Virtual en Augmented Reality (VR/AR), maar ook Artificiële Intelligentie (AI) zijn populaire begrippen. Tegelijk bestaat er veel verwarring over wat dit precies inhoudt. In deze workshop kan je proeven van wat deze immersieve en slimme technologieën concreet voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Via best practices kan je zelf ervaren welke meerwaarde VR, AR en AI hebben voor de sector van Occupational Safety and Health (OSH). 

Meer info

WS 2.9 - Laat ons daar nog 'ns efkes over samenzitten
Koen Janssen

Hoe kan je vergaderingen doelmatiger, efficiënter en aangenamer maken?  Laat ons dáár 'ns efkes over samenzitten!

Meer info

WS 2.10 - Borgen vaardigheden interventieploeg
Pieter Backx

In deze werksessie zoeken we samen naar handvaten om de vaardigheden van de leden van de interventieploeg up-to-date te houden.

Meer info

WS 2.11 - Borgen beleid elektrische installaties
Bert Van Craenendonck

Een elektrische installatie heeft een belangrijke plaats binnen het veiligheidsbeleid van een organisatie. Welke documenten zijn allemaal nodig? Hoe gaan we deze praktisch gebruiken? Tijdens deze werksessie worden je vragen over het veiligheidsbeleid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen of onduidelijkheden m.b.t. de praktische invulling hiervan, systematisch beantwoord.

Meer info

WS 2.12 - Psychosociale risico's oplossingsgericht aanpakken
Annick Alders en Frank Vanderelst

Een PSRA is niet enkel een wettelijke verplichting van een welzijnsbeleid, het is de eerste stap in de preventieve aanpak van psychosociale risico’s. Heel wat organisaties vrezen een lang en duur proces, maar in werkelijkheid kan de onderneming ook zelf op een heel eenvoudige wijze aan de slag.

Meer info

WS 2.13 - Ervaren van diversiteit op de werkvloer - VOLZET
Caroline Caluwaerts en Binita Pinoy

In deze ervaringsgerichte sessie werken we interactief rond diversiteit. Opzet is je bewust te maken van de “typische Vlaamse” werkcontext die voor anderen vreemd kan overkomen. We nemen je mee langs andere culturen die andere waarden hoog in het vaandel dragen. Maar wat kan en wat niet in jouw bedrijf of organisatie, en waarom?

Meer info

WS 2.14 - Aanspreken en coachen veilig gedrag
Rik op de Beeck

In deze praktische werksessie ervaren we hoe we collega's op impactvolle wijze kunnen aanspreken. Via een spelvorm testen we uit hoe we hiervan een positieve ervaring en een leermoment kunnen maken.

Meer info

WS 3.1 - DAGVULLENDE SESSIE - Verbindende communicatie: een taal die werkt! - VOLZET
Heidi Stinissen

Zin in Verbindende Communicatie?

Meer info

WS 3.2 - Risico's van intern verkeer beheren
Karlien Baert en Tine Berx

Ondernemingen besteden niet altijd voldoende aandacht aan het intern verkeer. Nochtans is één derde van de dodelijke ongevallen te wijten aan intern transport. Vaak zijn er binnen de onderneming verschillende kruisende verkeersstromen en worden voetgangers niet of onvoldoende gescheiden van intern transport, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Meer info

WS 3.3 - Proeven van AR/VR/AI
Silvia Van Aken en Yasmine Wauthier

Virtual en Augmented Reality (VR/AR), maar ook Artificiële Intelligentie (AI) zijn populaire begrippen. Tegelijk bestaat er veel verwarring over wat dit precies inhoudt. In deze workshop kan je proeven van wat deze immersieve en slimme technologieën concreet voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Via best practices kan je zelf ervaren welke meerwaarde VR, AR en AI hebben voor de sector van Occupational Safety and Health (OSH).

Meer info

WS 3.4 - Storytelling
Dries Desmet

In deze werksessie ontdekken we de techniek van storytelling om tot een authentiek, verbindend verhaal te komen.

Meer info

WS 3.5 - Qi Gong
Els Mertens

Qi Gong brengt rust en creëert mentale en fysieke openheid. Door je energie vrij te laten stromen door je gewrichten en organen, stimuleer je het zelfhelend vermogen van je lichaam.

Meer info

WS 3.6 - Borgen beleid elektrische installaties
Bert Van Craenendonck

Een elektrische installatie heeft een belangrijke plaats binnen het veiligheidsbeleid van een organisatie. Welke documenten zijn allemaal nodig? Hoe gaan we deze praktisch gebruiken? Tijdens deze werksessie worden je vragen over het veiligheidsbeleid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen of onduidelijkheden m.b.t. de praktische invulling hiervan, systematisch beantwoord.

Meer info

WS 3.7 - Biedt nudging kansen voor arbeidsveiligheid? - VOLZET
Rob Van de Walle, Toon De Belder

Wat is nudging: het met zachte hand, zonder de keuzevrijheid in het gedrang te brengen, mensen stimuleren de juiste keuzes te maken. Kan nudging nieuwe kansen bieden om de veiligheid op de werkvloer te verhogen?

Meer info

WS 3.8 - Waarom leren we niet uit ongevallen?
Jan Vangeel

Tijdens deze werksessie gaan we dieper in op hoe Just Culture een antwoord zou kunnen bieden op de fundamentele vraag: hoe kunnen we met z’n allen wél leren uit ongevallen?

Meer info

WS 3.9 - Overtuigend schriftelijk adviseren
Jef Verheyen

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar de 4 vragen die essentieel zijn om een overtuigend schriftelijk advies te formuleren.

Meer info

WS 3.10 - Veiligheidsaspecten in de omgevingsvergunning
Ignaas Crombez

Een bedrijf moet heel wat inspecteren, controleren en (laten) keuren. Dit geldt zowel voor materieel (ladders, liften, …) als werknemers. Het wettelijk kader en de periodiciteit zijn erg verschillend. Voor sommige zaken ben je verplicht om beroep te doen op een externe persoon of instantie. Andere zaken mag je dan weer intern behandelen. In deze werksessie wisselen we ervaringen uit over hoe we keuringen, inspecties en controles op een goede manier kunnen beheren.

Meer info

WS 3.11 - Uitwisselen goede praktijken fiets woon-werkverkeer
Ivo Van Aken

Om diverse redenen kiezen meer en meer werknemers de - al dan niet elektrische - fiets voor hun woon-werk verplaatsing. Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen uit en bespreken we de verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben om werknemers zo veilig mogelijk woon-werk te laten fietsen.

Meer info

WS 3.12 - Opstellen KPI's voor het CPBW
Luc Royens

Het CPBW (BOC) functioneert al enkele jaren in de huidige samenstelling. Tijd om stil te staan bij de voorbije werking én om meteen lessen te trekken naar de toekomst.

Meer info

WS 3.13 - Laat ons daar 'ns efkes over samenzitten - VOLZET
Koen Janssen

Hoe kan je vergaderingen doelmatiger, efficiënter en aangenamer maken?  Laat ons dáár 'ns efkes over samenzitten!

Meer info

WS 3.14 - Ergonomische risico's analyseren
Roeland Motmans

Interactieve bespreking van de praktijkrichtlijn RA ergonomie.

Meer info