WS 2.09 – Ernstige arbeidsongevallen kritisch analyseren

De preventiedienst maakt bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen een omstandig verslag dat moet voldoen aan specifieke regels. Dit verslag moet overgemaakt worden aan o.a. TWW. Vertrekpunt in deze werksessie zijn een aantal ‘fictieve’ ongevallen die we onderzoeken.  De cases zijn zodanig gekozen dat er ongetwijfeld voer voor discussie is.  Tijdens het onderzoek wordt er tevens geanticipeerd op die issues waar TWW in de praktijk telkens tegenaan loopt.
Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Spreker